ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγχω είναι αν περιέχει τις καλύψεις που έχω ζητήσει κατά την αίτηση ασφάλισης. Σε περίπτωση μεικτής ασφάλισης προσέχω ιδιαίτερα το ποσό απαλλαγής που έχω επιλέξει, γιατί επηρεάζει τόσο το ασφάλιστρο όσο και το ποσό αποζημίωσης.

Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, με την προϋπόθεση ότι:

 • Το κόστος του συμβάντος δεν ξεπερνά τα 6.000€
 • Οι εταιρίες που έχουν εμπλακεί στο ατύχημα συμμετέχουν στο φιλικό διακανονισμό
 • Οι εμπλεκόμενοι δεν ξεπερνούν τα δύο άτομα
 • Το ατύχημα αφορά μόνο υλικές ζημίες.

Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλώ τα τηλέφωνα που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Α. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο έχει ελεγχθεί από πραγματογνώμονα, η επόμενη ενέργεια είναι η αποστολή με fax στον πραγματογνώμονα όλων των τιμολογίων της επισκευής που εκδόθηκαν.

Β. Σε περίπτωση που το ατύχημα έχει ελεγχθεί από τη φροντίδα ατυχήματος η επόμενη ενέργεια είναι η αποστολή με fax όλων των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί στην Ασφαλιστική Εταιρία.

 • Όταν το όχημα οδηγείται από άτομο κάτω των 23 ετών  ή άνω των 75 ετών.
 • Όταν το όχημα οδηγείται από άτομο που έχει δίπλωμα οδήγησης λιγότερο από ένα (1) έτος.
 • Όταν γίνεται χρήση ρυμουλκουμένων (μπαγκαζιέρα 2 ή 4 τροχών, λέμβου, τροχόσπιτο).
 • Όταν ο οδηγός έχει δίπλωμα, που εκδόθηκε εκτός Ευρωπαικής Ένωσης.

Πυρός, πυρός από τρομοκρατικές ενέργειες, ολική κλοπή, μερική κλοπή, ίδιες ζημίες (μικτή), ίδιες ζημίες από κακόβουλες ενέργειες, φυσικά φαινόμενα, θραύση κρυστάλλων, προσωπικό ατύχημα οδηγού, νομική προστασία, προστασία Βonus Μalus, οδική βοήθεια.

 • Αυτοκινήτου.
 • Μοτοσυκλέτας.
 • Σκάφους.
 • Σε περίπτωση δανείου για αγορά κατοικίας ή καταστήματος επιβάλλεται ασφάλιση πυρός και σεισμού για την κατοικία ή το κατάστημα και ασφάλεια ζωής απλή θανάτου για τον λήπτη του δανείου.

Ενημερώνω άμεσα τηλεφωνικά ή γραπτά τον ασφαλιστή μου ή την ασφαλιστική μου εταιρεία δίνοντας τα στοιχεία του συμβολαίου και στοιχεία επικοινωνίας μου.

Γιατί, γνωρίζοντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, δημιουργεί για εσάς ένα «πακέτο» ασφαλιστικών καλύψεων εξασφαλίζοντας το δικό σας συμφέρον. Είναι ο άνθρωπος που θα είναι δίπλα σας με γνώμονα την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας.

Από την Ένωση Ασφαλιστών Έταιριών Ελλάδος – ΕΑΕΕ:

Α. Κατάργηση της βεβαίωσης ασφάλισης / σήματος ασφάλισης. Με διάταξη του άρθρου 169 παρ. 1 του Ν. 4261/2014 καταργούνται από 5.5.2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου) η βεβαίωση ασφάλισης και το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης, ως αποδεικτικά της ασφάλισης έγγραφα. Ταυτόχρονα καταργείται (άρθρο 169, τελική διάταξη) η υπ’ αριθμ. Κ4/2674/14.12.1977 (ΒΊ291) σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία καθόριζε μέχρι σήμερα τον τύπο της ως άνω βεβαίωσης ασφάλισης και του σήματος ασφάλισης (περιεχόμενο, χρώμα κ.λ.π.). Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής :

α) Βεβαιώσεις ασφάλισης και σήματα ασφάλισης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Κ4/2674/14.12 . 1977 (ΒΊ291) Υπουργική Απόφαση, πριν τη δημοσίευση του νέου Νόμου, ήτοι πριν τις 5.5.2014, ισχύουν κανονικά. Εννοείται ωστόσο ότι και η σύναψη των εν λόγω ασφαλίσεων θα ήταν σκόπιμο να επιβεβαιώνεται από τα αστυνομικά όργανα με τη συνδρομή του Κέντρου Πληροφοριών.

β) Μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου Νόμου, ήτοι από 5.5.2014, η σύμβαση ασφάλισης αποδεικνύεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο υποχρεούται να κατέχει ο ασφαλιζόμενος προκειμένου να επιδεικνύεται στα αρμόδια αστυνομικά όργανα. Κατά συνέπεια, τυπικά η ασφάλιση δεν αποδεικνύεται πλέον από το σήμα ασφάλισης. Ωστόσο, τυχόν προσκόμιση σήματος ασφάλισης ή και βεβαίωσης ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της συναφθείσας ασφαλιστικής σύμβασης. Εννοείται ότι και στην περίπτωση αυτή η σύναψη της ασφάλισης μπορεί να επιβεβαιώνεται από τα αστυνομικά όργανα με τη συνδρομή του Κέντρου Πληροφοριών.

Β. Κατάργηση προσωρινής ασφάλισης. Με τη διάταξη του άρθρου 169 παρ. 12 του Ν . 4261/2014 καταργείται από 5.5.2014 η προσωρινή ασφάλιση, καθώς και το σήμα και η βεβαίωση προσωρινής ασφάλισης.

Γ. Ασφαλιστήριο και Απόδειξη Πληρωμής Ασφαλίστρου ως αποδεικτικά σύναψης ασφάλισης έγγραφα. Όπως προαναφέρθηκε με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 4261/2014 η ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύεται πλέον, έναντι των αστυνομικών οργάνων, από την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το οποίο θα πρέπει να αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο, εντός πέντε (5) ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου. Ειδικά στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου από τα αστυνομικά όργανα εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος των 5 ημερολογιακών ημερών, η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να αποδεικνύεται από την κατοχή της απόδειξης πληρωμής του οφειλόμενου ασφαλίστρου. Επί της ανωτέρω σημαντικής τροποποιήσεως θα θέλαμε να σημειωθούν τα ακόλουθα:

Σχετικά με το Ασφαλιστήριο

α) Το ασφαλιστήριο εκδίδεται από την ασφαλιστική επιχείρηση και φέρει την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου της ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία μπορεί να αποτυπώνεται και με μηχανικό μέσο. Εννοείται ότι η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να συνάπτεται και από απόσταση (π.χ. μέσω διαδικτύου), γεγονός που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 4 α «εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών» του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή.

β) Στο περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο τόπος και ο χρόνος έκδοσής του, τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών (ήτοι της ασφαλιστικής επιχείρησης και του λήπτη της ασφάλισης ή ασφαλισμένου), η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, ο αριθμός κυκλοφορίας του ασφαλιζόμενου οχήματος, οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, τα όρια ευθύνης του ασφαλιστή ανά κάλυψη, οι τυχόν εξαιρέσεις και το συμφωνηθέν ασφάλιστρο.

Σχετικά με την Απόδειξη Πληρωμής/ Είσπραξης Ασφαλίστρου

Δεδομένης της υποχρέωσης της ασφαλιστικής επιχείρησης να εισπράττει πρώτα το ασφάλιστρο και ακολούθως να παραδίδει το ασφαλιστήριο, ο νομοθέτης θέλησε προς διασφάλιση του ασφαλισμένου να ορίσει ως αποδεικτικό της ασφαλιστικής σύμβασης έγγραφο και την απόδειξη πληρωμής του οφειλόμενου ασφαλίστρου, δίδοντας ταυτόχρονα ένα περιθώριο 5 ημερών στην ασφαλιστική επιχείρηση για την αποστολή του ασφαλιστηρίου. Αναφορικά με την εν λόγω ρύθμιση επισημαίνονται τα εξής :

α) Η απόδειξη πληρωμής / είσπραξης ασφαλίστρου εκδίδεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από την ασφαλιστική επιχείρηση ή από εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

β) Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ . 31 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ περί Κανονισμού συμπεριφοράς των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η απόδειξη πληρωμής / είσπραξης ασφαλίστρου που εκδίδεται από  ασφαλιστικό διαμεσολαβητή είναι απλή αθεώρητη και ενυπόγραφη απόδειξη, η οποία ωστόσο πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης και είσπραξης των ασφαλίστρων, τα πλήρη φορολογικά και επαγγελματικά στοιχεία του εισπράξαντος, την επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας έχει εισπραχθεί το ασφάλιστρο, τα πλήρη στοιχεία εξατομίκευσης του πελάτη (ήτοι του λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισμένου), το καταβληθέν από τον πελάτη ασφάλιστρο, καθώς και σύντομη περιγραφή του συμβολαίου κ’ των καλύψεων για την οποία καταβλήθηκε το Ασφάλιστρο. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση της ασφάλισης αυτοκίνητου θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται στην απόδειξη ο αριθμός κυκλοφορίας του προς ασφάλισης οχήματος.

γ) Απόδειξη καταβολής ασφαλίστρου αποτελούν επίσης το αποδεικτικό κατάθεσης των ασφαλίστρων σε τραπεζικό λογαριασμό της ασφαλιστικής επιχείρησης, το αποδεικτικό καταβολής του ασφαλίστρου στα ΕΛΤΑ, καθώς επίσης και το αποδεικτικό εξόφλησης του ασφαλίστρου μέσω πιστωτικής κάρτας ή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου από την ασφαλιστική επιχείρηση με χρήση σχετικής πάγιας εντολής του πελάτη.

δ) Στις περιπτώσεις που η σύμβαση ασφάλισης αποδεικνύεται από την κατοχή απόδειξης πληρωμής ασφαλίστρου, εννοείται ότι η ημερομηνία έναρξης της κάλυψης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της σχετικής απόδειξης είσπραξης του ασφαλίστρου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδίως την πληθώρα του τύπου των αποδείξεων που μπορεί ο ελεγχόμενος οδηγός να επιδεικνύει στα αστυνομικά όργανα, προκύπτει εμφανώς η ανάγκη n όποια απόδειξη πληρωμής ασφαλίστρων να συνοδεύεται από έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ότι η πραγματοποιηθείσα πληρωμή αφορά το συγκεκριμένο όχημα. Ως τέτοιο συνοδευτικό έγγραφο της απόδειξης, όλως ενδεικτικά αναφέρουμε την ειδοποίηση πληρωμής του ασφαλίστρου που αποστέλλει η ασφαλιστική επιχείρηση στον πελάτη της για την ασφαλιστική κάλυψη του συγκεκριμένου κινδύνου. Στην περίπτωση εξόφλησης του ασφαλίστρου μέσω χρέωσης της πιστωτικής κάρτας ή χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη, ως απόδειξη της πληρωμής του ασφαλίστρου μπορεί να γίνεται δεκτή η αποστολή μηνύματος της ασφαλιστικής επιχείρησης σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας του πελάτη.

Τέλος, παρατηρείται ότι σε περίπτωση που ελεγχόμενος από τα αστυνομικά όργανα οδηγός δεν αποδεικνύει επιτόπου τη σύναψη ασφάλισης του οχήματος, διότι για παράδειγμα δεν έχει μαζί του ούτε ασφαλιστήριο, ούτε απόδειξη πληρωμής ασφαλίστρου, ούτε το όχημά του εμφαίνεται ως ασφαλισμένο στο Κέντρο Πληροφοριών, τυχόν εκ των υστέρων απόδειξη της ασφαλιστικής σύμβασης δέον να γίνεται δεκτή μόνον με την προσκόμιση του ίδιου του ασφαλιστηρίου και όχι με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής.

– Τι σημαίνει στην πράξη για μένα ο νέος νόμος; Πότε αρχίζει η ασφαλιστική μου κάλυψη;

Η ασφαλιστική σας κάλυψη αρχίζει μόνο με την εξόφληση των ασφαλίστρων στην ασφαλιστική σας εταιρία. Επομένως, πριν από την καταβολή των ασφαλίστρων, δεν έχετε ασφαλιστική κάλυψη και δεν μπορείτε να παραλάβετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

– Μέχρι πότε πρέπει να πληρώσω τα ασφάλιστρα για να ανανεωθεί το συμβόλαιό μου;

Για να ανανεωθεί η ασφάλισή σας θα πρέπει να καταβάλετε τα ασφάλιστρα πριν αρχίσει η νέα ασφαλιστική περίοδος του συμβολαίου σας. Σε διαφορετική περίπτωση, το συμβόλαιό σας λήγει και δεν ανανεώνεται. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται να πληρώσετε τα ασφάλιστρα της νέας περιόδου τουλάχιστον 5 μέρες πριν από την ημερομηνία οφειλής που αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής ασφαλίστρων. Ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για την είσπραξη των ασφαλίστρων από την Εταιρία μας και την αποστολή της ανανέωσης του συμβολαίου σας.

– Για πόσο καιρό ισχύει η ασφαλιστική μου κάλυψη;

Η ασφαλιστική σας κάλυψη ισχύει μόνο για τη διάρκεια ασφάλισης που αναγράφεται  στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. Από την μέρα που το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα λήξει, αρχίζει η ισχύς της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, εφόσον όμως έχουν πληρωθεί τα ασφάλιστρα πριν από την ημερομηνία λήξης.

– Εφόσον καταργείται το ειδικό σήμα ασφάλισης και η βεβαίωση ασφάλισης, πώς αποδεικνύω ότι είμαι ασφαλισμένος;

Σε περίπτωση ελέγχου από Αστυνομική Αρχή, αρκεί να δείξετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, το οποίο χρειάζεται να έχετε πάντα στο όχημά σας. Αν έχετε πληρώσει τα ασφάλιστρά σας και έχει ανανεωθεί το συμβόλαιό σας, αλλά δεν το έχετε παραλάβει ακόμα, μπορείτε για 5 μέρες να δείχνετε την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων σας μαζί με την ειδοποίηση πληρωμής.

– Πώς ωφελεί η θεσμική αναγνώριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας;

Με την αναγνώριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας περιορίζεται η γραφειοκρατία και διευκολύνονται οι διαδικασίες σε όλα τα στάδια της συνδιαλλαγής ασφαλιστή, ασφαλισμένου, δικαιούχου αποζημίωσης.

– Το ασφαλιστήριο στο email μας!

Όπως γνωρίζουμε όλοι, επαγγελματίες και καταναλωτές, o νέος νόμος για την υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων έφερε δραστικές αλλαγές στην ασφάλιση του αυτοκινήτου, στις οποίες η ασφαλιστική αγορά αρχίζει σιγά σιγά να προσαρμόζεται. Πέρα από το καθεστώς πληρωμής, μια ακόμα σημαντική αλλαγή που περιλαμβάνεται στον νέο νόμο, αφορά στην ουσιαστική κατάργηση των εκτυπωμένων συμβολαίων και την σταδιακή αντικατάστασή τους από ηλεκτρονικά.

Ο νόμος προβλέπει αφενός την θέσπιση της ασφαλιστικής κάλυψης με την εξόφληση των ασφαλίστρων από τον ασφαλισμένο, αφεταίρου την κατάργηση της υποχρέωσης ανάρτησης του «σήματος» στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, ενώ παράλληλα επισημοποιεί και την ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστή. Βασικά απόρροια αυτών των παραγράφων του νόμου, είναι ότι πλέον ο ασφαλιζόμενος μπορεί να λάβει ηλεκτρονικά αντίγραφο του ασφαλιστηρίου στο email του, χωρίς να χρειάζεται η αποστολή συμβατικού, χάρτινου συμβολαίου.

Όπως είναι φυσικό, κάθε αλλαγή χρειάζεται χρόνο για να εμπεδωθεί από καταναλωτές και επαγγελματίες. Δεν είναι λίγες οι εταιρίες που έχουν ήδη μεγάλο στοκ ειδικών χαρτιών για συμβόλαια και δεν θα προχωρήσουν στις αλλαγές πριν αυτό εξαντληθεί, ενώ άλλες εταιρίες έχουν ήδη αλλάξει τα δεδομένα εκτύπωσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους, με αποτέλεσμα το συμβόλαιο που τυπώνεται στο ασφαλιστικό γραφείο να είναι ίδιο με αυτό που θα τύπωνε ο πελάτης στο σπίτι του. Σε κάθε περίπτωση, ειδικοί της ασφαλιστικής αγοράς υπολογίζουν ότι με την έναρξη του ερχόμενου φθινοπώρου, το τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει και οι φυσικές αποστολές συμβολαίων θα γίνονται όλο και λιγότερες. Η αλλαγή αυτή οφελεί τόσο τους ασφαλιστές, όσο και τους ασφαλιζόμενους, αφού οι αποστολές των ασφαλιστηρίων συμβολαίων γίνονται αμεσότερες, οικονομικότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον. Από σήμερα λοιπόν, έρευνα στο διαδίκτυο για φθηνή ασφάλεια αυτοκινήτου και το ασφαλιστήριο στο email μας !

Σε περίπτωση εμπλοκής μας σε τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο που φέρει ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, ισχύουν σε γενικές γραμμές όσα πράγματα γνωρίζουμε, υπάρχουν όμως και μερικά σημεία που απαιτούν την ιδιαίτερη προσοχή μας.

Αρχικά, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα σχολαστικοί στην σωστή καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας, της χώρας προέλευσης, της μάρκας και του τύπου του αλλοδαπού οχήματος. Συνίσταται λοιπόν να ειδοποιήσουμε την τροχαία, προκειμένου τα σχετικά έντυπα να συμπληρωθούν σωστά από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε αντίγραφο της πράσινης κάρτας (μία φωτογραφία με το κινητό μας) του αλλοδαπού αυτοκινήτου, του διεθνώς αναγνωρισμένου εγγράφου που πιστοποιεί το καθεστώς ασφάλισής του, αν το όχημα προέρχεται από τις ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Ισραήλ, Λευκορωσία, Ιράν, Μολδαβία, Μαρόκο, Σερβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία, Τυνησία, Ουκρανία και Ρωσία. Σε περίπτωση μη ύπαρξης πράσινης κάρτας, το όχημα με πινακίδες από τα ανωτέρω κράτη που κυκλοφορεί στην Ελλάδα θεωρείται ανασφάλιστο.

Δεν συμβαίνει το ίδιο, αν το όχημα προέρχεται από χώρα του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου. Ο Ε.Ο.Χ. περιλαμβάνει τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία και το Λιχτενστάϊν, ενώ το ίδιο καθεστώς ισχύει για την Ανδόρα και την Κροατία.

Ένα χρήσιμο τηλέφωνο που πρέπει οι οδηγοί να γνωρίζουν σε αυτή την περίπτωση είναι το τηλέφωνο του γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (210.3223324, 210.3236562) το οποίο είναι σε θέση να παρέχει όλες τις απαραίτητης πληροφορίες.

Ναι! Σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της Τράπεζας της Ελλάδος, βασική προϋπόθεση για την ισχύ ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί η πλήρης εξόφληση των ασφαλίστρων. Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ από την 1/1/2014, αλλάζοντας τα δεδομένα στον χώρο της ασφάλισης. Για περισσότερες διευκρίνησεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ασφαλιστικούς συμβούλους της ομάδας μας στο τηλέφωνο 2310.523.312.

Μερικές ημέρες πριν ταξιδέψετε, θα πρέπει να εφοδιαστείτε με Πράσινη Κάρτα από την ασφαλιστική σας εταιρεία. Η έκδοση Πράσινης Κάρτας δεν είναι είναι υποχρεωτική αν το ταξίδι σας περιορίζεται στις χώρες τουτ Ε.Ο.Χ (χώρες – μέλη της ΕΕ, Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία, Ανδόρα, Κροατία και Λίχτενσταιν) αν η βεβαίωση ασφάλισης και το ειδικό σήμα αναφέρεις τα στοιχεία ασφάλισης και με λατινικούς χαρακτήρες, ωστόσο η Πράσινη Κάρτα είναι ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο έγγραφο που διευκολύνει πολύ τις καταστάσεις.

Πρέπει να γνωρίζεται ότι η έκδοση της Πράσινης Κάρτας καλύπτει μόνο την αστική σας ευθύνη έναντι τρίτων σε περίπτωση τροχαίου ατύχηματος και όχι τυχόν προαιρετικές καλύψεις που περιλαμβάνει το συμβόλαιό σας Πρέπει να γνωρίζεται ότι η έκδοση της Πράσινης Κάρτας καλύπτει μόνο την αστική σας ευθύνη έναντι τρίτων σε περίπτωση τροχαίου ατύχηματος και όχι τυχόν προαιρετικές καλύψεις που περιλαμβάνει το συμβόλαιό σας στην Ελλάδα (πχ κλοπή φωτιά κλπ).

Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος με δική σας υπαιτιότητα, η δήλωσή σας πρέπει να υποβληθεί στο αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και στην ασφαλιστική σας εταιρεία. Σε περίπτωση  εμπλοκής σας σε τροχαίο ατύχημα με υπαίτιο όχημα προερχόμενο από χώρα που ανήκει στον Ε.Ο.Χ., μπορείτε κατά την επιστροφή σας στην Ελλάδα να προβείτε σε εξώδικο διακανονισμό της διαφοράς μέσω του Αντιπροσώπου Ζημιών της αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, καθώς και του Οργανισμού Αποζημίωσης, το ρόλο του οποίου στην Ελλάδα επιτελεί το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.

Τέλος, ζητήστε να ενημερωθείτε από τον ασφαλιστή σας αν η υπηρεσία «φροντίδα ατυχήματος» παρέχεται από την εταιρεία σας και στην χώρα που πρόκειται να επισκεφθείτε, καθώς θα σας γλιτώσει από αρκετό κόπο και ταλαιπωρία.

Η επιλογή της κίνησης με υγραέριο δεν έχει επιπτώσεις στην ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Μετά την μετατροπή του σε υγραεριοκίνητο, το αυτοκίνητό σας πρέπει να περάσει από ΚΤΕΟ,  και φυσικά πρέπει να ανανεωθεί η Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος, ώστε να αναφέρει ότι πλέον κινείται και με τα δύο καύσιμα. Μετά από αυτές τις διαδικασίες, πρέπει απλά να ενημερώσετε για την αλλαγή και την ασφαλιστική σας εταιρεία, κάτι που όμως δεν συνεπάγεται αύξηση του κόστους των ασφαλίστρων σας.

Δεν θα πρέπει να προχωράτε σε επιδιόρθωση οποιασδήποτε ζημίας, πριν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από την ασφαλιστική σας εταιρεία ή χωρίς τη συγκατάθεσή της. Σε περίπτωση που η αποζημίωση θα καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρεία του τρίτου οδηγού, είναι σκόπιμο να ειδοποιήσετε εγκαίρως και την ασφαλιστική εταιρεία αυτού, προκειμένου να επιθεωρήσει τη ζημία και να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Σύμφωνα με το Νόμο, η ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού υποχρεούται, το αργότερο, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ζημιωθείς κοινοποίησε την αίτηση αποζημίωσής του είτε απευθείας στην ασφαλιστική επιχείρηση του υπαιτίου του ατυχήματος, είτε στον αντιπρόσωπο για το διακανονισμό των ζημιών:

α. να υποβάλει αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί, ή

β. να υποβάλει αιτιολογημένη απάντηση επί των σημείων που περιέχονται στην αίτηση, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως.

ΟΜΩΣ, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες φροντίζουν να μειώνουν το χρόνο διεκπεραίωσης των ζημιών και να καταβάλλουν τις αποζημιώσεις σε συντομότερο χρονικό διάστημα από αυτό που προβλέπει ο νόμος. Βεβαίως, τούτο εξαρτάται πάντα και από την έγκαιρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση της κάθε ζημίας.

Με τη μικτή ασφάλιση (ή ασφάλιση ιδίων ζημιών), η ασφαλιστική σας εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του δικού σας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, ακόμα και στην περίπτωση που είστε υπεύθυνος για το τροχαίο ατύχημα.

“Απαλλαγή” είναι το χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρεία ως αποζημίωση και επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας. Συνεπώς, αν η ασφάλιση συμφωνήθηκε με “απαλλαγή” της ασφαλιστικής  για  παράδειγμα 500 €  ανά ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρεία ευθύνεται μόνο για το ποσό πάνω από τα 500 € και μέχρι το ύψος της ζημιάς.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το ύψος της “απαλλαγής” επηρεάζει πτωτικά το ύψος των ασφαλίστρων. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η “απαλλαγή” που θα συμφωνήσετε με την εταιρία σας, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσετε.

Οι προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου που προσφέρονται σήμερα είναι πολλές. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι όροι των καλύψεων αυτών μπορεί να ποικίλλουν ανά ασφαλιστική εταιρία. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι οι ακόλουθες:

 • η μικτή ασφάλιση, ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό σας από ατύχημα, ακόμα και εάν βαρύνεστε με υπαιτιότητα,
 • η ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό σας από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη,
 • η ασφάλιση ολικής ή και μερικής κλοπής αυτοκινήτου, με την οποία αποζημιώνεστε σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου σας,
 • η κάλυψη ζημιών στα υάλινα μέρη του αυτοκινήτου σας,
 • η κάλυψη ζημιών στο αυτοκίνητό σας από φυσικά φαινόμενα, όπως χαλάζι, σεισμό, πλημμύρα κλπ.,
 • η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από τρομοκρατικές ενέργειες,
 • η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από κακόβουλες ενέργειες τρίτων,
 • η κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σας κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών,
 • η κάλυψη εξόδων ενοικίασης αυτοκινήτου,
 • η κάλυψη υλικών ζημιών του αυτοκινήτου σας από την πρόκληση ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα.

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικές για την πληρέστερη προστασία σας είναι και οι παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις:

 • η κάλυψη οδικής βοήθειας,
 • η κάλυψη νομικής προστασίας,
 • η κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τις παραπάνω καλύψεις, θα πρέπει να απευθύνεστε στον ασφαλιστικό σύμβουλο που σας εξυπηρετεί. Επειδή οι επιλογές σας είναι πολλές και οι συνδυασμοί των καλύψεων μπορεί να διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία, σας συνιστούμε να ζητάτε με προσοχή διευκρινίσεις για την έκταση της κάλυψης που σας προσφέρει η κάθε εταιρία.

Με τις προαιρετικές ασφαλίσεις του κλάδου αυτοκινήτου συμπληρώνεται και επεκτείνεται η κάλυψη του ασφαλισμένου και του αυτοκινήτου του σε τομείς που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στον ασφαλισμένο.

Αν μεταβιβάσετε την κυριότητα ή την κατοχή του οχήματός σας με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση που έχετε συνάψει λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, η δε ασφαλιστική σας εταιρία υποχρεούται να σας επιστρέψει τα τυχόν μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, εφόσον της επιστρέψετε το ασφαλιστήριο . Η λύση της σύμβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας οποιαδήποτε ενέργεια.

Βεβαίως. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που υπαίτιος για την πρόκληση του ατυχήματος είναι οδηγός, ο οποίος, κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών, η ασφαλιστική εταιρία του οδηγού αυτού οφείλει να αποζημιώσει πλήρως τον τρίτο ζημιωθέντα. Εν συνεχεία και εφόσον η κατανάλωση του αλκοόλ ή των ουσιών συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του ατυχήματος, η ασφαλιστική εταιρία δικαιούται να στραφεί κατά του υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών οδηγού και να διεκδικήσει ό,τι κατέβαλε ως αποζημίωση στον τρίτο ζημιωθέντα.

Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, γιατί ο Νόμος προβλέπει τρεις (3) εξαιρέσεις από την ασφάλιση αυτή. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από την ασφάλιση:

 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό ο οποίος δεν έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί.
 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.
 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό ο οποίος χρησιμοποιεί το όχημά του για διαφορετική χρήση από αυτή που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές, η Ασφαλιστική Εταιρία δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη της να καταβάλει αποζημίωση στον τρίτο ζημιωθέντα. ΟΜΩΣ, δικαιούται να στραφεί κατά του ασφαλισμένου της αναγωγικά και να απαιτήσει ό,τι κατέβαλε στον τρίτο ζημιωθέντα.

Τα ελάχιστα ποσά κάλυψης για την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου ρυθμίζονται με Νόμο. Ο Ν. 3746/2009, με τον οποίο ενσωματώθηκε η 5η Κοινοτική Οδηγία στην Ελληνική Νομοθεσία, προβλέπει από  01.06.2012 για Σωματικές Βλάβες μέχρι 1.000.000 € ανά θύμα και για Υλικές Ζημίες μέχρι 1.000.000 € ανά ατύχημα.

Όχι. Για να έχετε κάποια προστασία σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να έχετε επιλέξει, επιπλέον της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης, και τη συμπληρωματική κάλυψη “προσωπικού ατυχήματος οδηγού”, την οποία προσφέρει η ασφαλιστική σας εταιρία. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πλαίσιο προστασίας που σας παρέχει η συγκεκριμένη κάλυψη, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική σας εταιρία, ή στο ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Δεν αποζημιώνονται από την ασφαλιστική σας εταιρία, διότι δεν θεωρούνται “τρίτοι” ζημιωθέντες, τα εξής πρόσωπα:

 • Ο οδηγός του οχήματος που προξένησε τη ζημιά,
 • Κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης (π.χ. ο ιδιοκτήτης του οχήματος),
 • Το πρόσωπο που κατάρτισε με την ασφαλιστική εταιρεία  τη σύμβαση ασφάλισης του οχήματος (δηλαδή ο λήπτης της ασφάλισης/ συμβαλλόμενος),
 • Οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο με την ασφαλιστική αυτή κάλυψη,
 • Πρόσωπα, τα οποία συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με το ζημιογόνο αυτοκίνητο, εφ` όσον ο ασφαλιστής αποδείξει, ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα, ή χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης.

Η τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας είναι η αξία στην οποία μπορείτε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο αντίστοιχο με το δικό σας (μάρκα, μοντέλο, κυβισμός, έτος κατασκευής, χιλιόμετρα, ζημίες που πιθανόν να έχει κ.λπ.). Για να βρείτε την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας μπορείτε:

 • Να επισκεφθείτε ιστότοπους αγοράς και πωλήσεως αυτοκινήτων, εντοπίζοντας αυτοκίνητα παρόμοια με το δικό σας ή
 • Να επισκεφθείτε ιστότοπους που διαθέτουν πληροφόρηση σχετικά με τις τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ή
 • Να αγοράσετε έντυπο περιοδικό με θέμα το αυτοκίνητο όπου και εμφανίζονται τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Ο Φιλικός Διακανονισμός είναι ένα σύστημα για εύκολη και άμεση αποζημίωση όπου σε περίπτωση ατυχήματος ο αναίτιος ή ο κατά 50% συνυπαίτιος έχει το δικαίωµα να ζητήσει να αποζηµιωθεί από τη δική του ασφαλιστική εταιρία. Τα δύο εμπλεκόμενα μέρη συμπληρώνουν το έντυπο του Φιλικού Διακανονισμού προσκομίζοντάς το στην ασφαλιστική τους εταιρία.

Προϋποθέσεις για την ένταξη μιας ζημίας στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού είναι:

 • Τα δύο αυτοκίνητα να είναι ασφαλισµένα σε εταιρίες που συμμετέχουν στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών,
 • Το ύψος της αποζημιώσεως για υλικές ζημίες να μην ξεπερνάει το ποσό των Ευρώ 6.500,
 • Το ύψος της αποζημιώσεως για σωματικές βλάβες να μην ξεπερνάει το ποσό των Ευρώ 30.000 συνολικά και το ποσό των Ευρώ 12.000 ανά άτομο.

Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημιώσεως θα πρέπει:

 • Να έχει συμβεί το ατύχημα εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Να αποδεικνύεται ο χαρακτηρισμός του ανασφάλιστου αυτοκινήτου από επίσημο δημόσιο έγγραφο (απόσπασμα δελτίων συμβάντων τροχαίας)

Η κάλυψη Φροντίδα Ατυχήματος με ρυμούλκηση προσφέρει μεταφορά του αυτοκινήτου σας σε περίπτωση που ακινητοποιηθεί εξαιτίας ατυχήματος.

Η Οδική Βοήθεια καλύπτει τη ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σας σε περίπτωση που ακινητοποιηθεί εξαιτίας μηχανικής βλάβης, ελλείψεως καυσίμου ή ζημίας στα ελαστικά του.

chat(1)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ
telephone-operator
ΖΗΤΗΣΤΕ
ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ

Βρείτε μας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Έχετε εγγραφεί στη λίστα ενημέρωσης με επιτυχία! Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας!

Παρουσιάσθηκε σφάλμα. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά.

Η SimpleACT θα χρησιμοποιήσει τα παραπάνω παρεχόμενα στοιχεία, κατά περίπτωση, για επικοινωνία και ενημερώσεις. Τα εν λόγω στοιχεία δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτο πρόσωπο ή άλλη εταιρία.